ஸ்ரீ ஞானவைரவர் ஆலயத்திற்கு அண்மையில் மின்பிறப்பாக்கியொன்று 

அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது. இதற்கான நிதியுதவியினை கம்பர்மலை மக்களும் ,

புலம்பெயர் வாழ் கம்பர்மலை மக்களும்இணைந்து வழங்கியிருந்தனர்.Make a Free Website with Yola.