வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா - 2013

The Details of the Students, got the prizes

1.Master. S. Sathanan

   Scholarship - Year  2012

   School – J/ Thondaimanaru Veerakathippillai Maha Vidyalayam 

   Aggregate - 183

 2.Master. R. Sanjeerthanan

     Scholarship - Year  2012

    School – J/ Uduppiddy American Mission College

    Aggregate - 148

3.Master. M. Nihashan

    G.C.E (O/L) Results   2A, 2B, 4C, S

   - Year 2010 –

  School – J/ Uduppiddy American Mission College

4. Master. B. Srimayoothan

     G.C.E (O/L) Results     2A, 3B, 2C, 2S

     - Year 2010 - 

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

5.Miss. S. Sawndharya

    G.C.E (O/L) Results  4A, B, 4C

    - Year 2010 - 

    School – J/ Uduppiddy Girls’ College

6. Miss. K. Priyanka

    G.C.E (O/L) Results A, B, C, 4S

    - Year 2010 –

    School – J/ Uduppiddy American Mission College

7. Miss. V. Thurka

    G.C.E (O/L) Results - Year 2010

      B, 3C, 2S

     School – J/ Uduppiddy Girls’ Collage

8. Miss. B. Janani

   G.C.E (O/L) Results B, 2C, 3S

    Year 2010 - 

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

9. Miss. M. Nishanthini

   G.C.E (O/L) Results A, B, 3C, 2S

   - Year 2010 - 

    School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

10. Miss. P. Yalini

       G.C.E (O/L) Results - Year 2010

       A, B, C, 3S

       School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

11. Miss. K. Nirojah

      G.C.E (O/L) Results - Year 2010

      B, 2C, 3S

      School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

12. Miss. K. Ajantha

       G.C.E (O/L) Results  A, 3C 4S 

       - Year 2011 – 

       School – J/ Uduppiddy Girls’ College

13. Miss. T. Nivethini

        G.C.E (O/L) Results A, B, 3C, 3S

       - Year 2011 -

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

14. Master. C. Nitharsan

     G.C.E (O/L) Results 2A, B, 3C, 2S

       Year 2011-

     School – J/ Uduppiddy American Mission College

15. Master. R. Senthoorraj

      G.C.E (O/L) Results A, 3B, 2C, 3S

       - Year 2011 - 

        School – J/ Kamparmalai Vidyalayam  

16. Master. P. Aravindh

       G.C.E (O/L) Results 3A, 4C, S

       - Year 2011 - 

       School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

17. Master. P. Ajinth

      G.C.E (O/L) Results A, B, C, 5S

      - Year 2011 - 

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

18. Miss. T. Sinthuja

    G.C.E (O/L) Results - Year 2011

     2A, 2C, 4S

School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

19.  Miss. P. Ajintha

      G.C.E (O/L) Results 8A, B

     - Year 2012 - 

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

20. Master. K. Partheepan

        G.C.E (O/L) Results 2A, B, 4C, 2S

        - Year 2012 - 

       School – J/ Uduppiddy American Mission College

21. Miss. I. Vaishnavi

      G.C.E (O/L) Results

     - Year 2012 - 

     School – J/ Uduppiddy Girls’ College

22. Master. S. Kalaivarnan

       G.C.E (O/L) Results A, B, C, 5S

       - Year 2012 - 

       School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

23. Master. S. Kalaivarnan

     G.C.E (O/L) Results A, B, C, 5S

      - Year 2012 - 

      School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

24. Miss. N. Thuvaraga

      G.C.E (O/L) Results 3A, 5B, C

      - Year 2012 -

      School – J/ Uduppiddy Girls’ College

25. Miss. R. Priya

        G.C.E (O/L) Results 2A, B, 4C, 2S

        Year 2012 -

     School – J/ Kamparmalai Vidyalayam

26. Master. V. Nitharsan

       G.C.E (O/L) Results A, B, 6C, S

     - Year 2012-  

     School – J/ Uduppiddy American Mission College

27. Miss. R. Sugirtha

      G.C.E (O/L) Results 3A, 5B, C

      - Year 2012 - 

      School – J/ Thondaimanaru Veerakathippillai Maha Vidyalayam

28. Master. U. Uthayashanth

       G.C.E (O/L) Results 3A, 4C, 2S

       - Year 2012 - 

     School – J/ Thondaimanaru Veerakathi Vinayagar Vidyalayam

29. Miss. K. Pavitha

       G.C.E (O/L) Results - Year 2012

       A, 2C, 2S

       School – J/ Sivaguru Vidyalayam

30. Miss. R. Yathurshika

      G.C.E (O/L) Results - Year 2012

      3A, 4C, S

      School – J/ Uduppiddy Girls’ College

31. Miss. R. Rushanthini

      G.C.E (O/L) Results - Year 2012

      A, 2B, 2C, 4S

    School – J/ Uduppiddy Girls’ College

32. Miss. J. Usha

      G.C.E (O/L) Results - Year 2012

      School – J/ Kokuvil Hindu College

33. Miss. S. Vithusha

      G.C.E (O/L) Results - Year 2012

       A, 2C, 3S

      School – J/ Uduppiddy Girls’ Collage

34. Miss. K. Nivashini

       G.C.E (A/L) Results 2A, B

       - Year 2011 - 

       School – J/ Uduppiddy Girls’ College

35. Miss. S. Reha

       G.C.E (A/L) Results B, 2C

        Year 2011 - 

       School – J/ Uduppiddy American Mission College

36. Miss. K. Nirojah

       G.C.E (A/L) Results 3C

       - Year 2011 - 

       School – J/ Uduppiddy American Mission College
Make a Free Website with Yola.