ஸ்ரீ ஞான வைரவர் ஆலயத்தின் மின்பிறப்பாக்கியினை பேணுவதற்கான கட்டடம் அண்மையில் கட்டப்பட்டு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Make a Free Website with Yola.